Kategorie

Regulamin sklepu JAFRA-NAILS 

Definicje

 • KLIENT,KUPUJĄCY − Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • SPRZEDAWCA;USŁUGODAWCA − firma "JAFRA" W. Jasińska, F. Jasiński S. C. z siedzibą w Zabrzegu (ul. Ziołowa  6, Zabrzeg 43-516), adres poczty elektronicznej: sprzedaz@jafra-nails.pl, numer telefonu kontaktowego: 506-109-337,501-337-116.

 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Dokonując rejestracji w  sklepie Jafra-nails oraz wysyłając zamówienie akceptują Państwo regulamin sklepu.


1. Właścicielem oraz administratorem sklepu Jafra-Nails  jest firma:

        "JAFRA" W.Jasińska, F.Jasiński S.C

           Ziołowa  6, Zabrzeg 43-516
         NIP 652-172-50-97


2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez klienta pełnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych ponadto podanie adresu e-mail

lub numeru telefonu.

3. Zamówienia  można składać  poprzez:  

 Sklep Internetowy , e-mail (sprzedaz@jafra-nails.pl) lub telefonicznie (506-109-337,501-337-116)

 

4. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzania zamówień drogą mailową lub telefoniczną.

 

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz  w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

 

6. Zamówienie złożone ale nie potwierdzone  można anulować telefonicznie.

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości - zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

8. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polski i zawierają podatek VAT. 

 

9. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu.

 

10. Formy  płatności  za zamówiony towar :
       a) przy odbiorze,

       b) przelewem bankowym na konto sklepu.

 

 

11.W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej  z winy Kupującego (podany błędny  adres wysyłki, świadome nie odebranie przesyłki) sklep obciąży Kupującego kosztami wysyłki tego zamówienia oraz kosztami zwrotu oraz zablokuje możliwość zakupu do momentu uregulowania w/w należności.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia
      i wybiera alternatywny sposób realizacji zamówienia
             a) częściowa realizacja zamówienia,
             b) wydłużenie czasu oczekiwania,
             c) anulowanie całości zamówienia. 

 

13. Warunkiem realizacji zamówień płatnych przelewem jest zaksięgowanie wpłata na koncie firmy JAFRA S.C.

14. Wszystkie zdjęcia  są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają  własnością firmy JAFRA S.C.

15. Firma "Jafra" S.C. nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie   użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja.

 

16. Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy Państwa o tym, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Jafra-Nails jest firma "JAFRA" W. Jasińska, F. Jasiński S. C. z siedzibą w Zabrzegu ul. Ziołowa 6, Zabrzeg 43-516 , adres poczty elektronicznej:

sprzedaz@jafra-nails.pl,  

numer telefonu kontaktowego: 506-109-337, 501-337-116.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :

 1. realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcia działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 3. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub innych danych, na podstawie pisemnej umowy, podmiotowi świadczącemu na rzecz administratora usługi hostingu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. do czasu zrealizowania usługi sprzedaży, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

 2. posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

 3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

 4. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,

 2. usunięcia swoich danych,  

 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 5. przenoszenia swoich danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. Podanie Przez Państwa danych osobowych  jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych przed zawarciem umowy sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego niezbędnych do jej zawarcia skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Klienta, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.