Kategorie

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Jafra-Nails jest firma "JAFRA" W. Jasińska, F. Jasiński S. C. z siedzibą w Zabrzegu ul. Ziołowa  6, Zabrzeg 43-516,  o numerze NIP 6521725097 , adres poczty elektronicznej: sprzedaz@jafra-nails.pl, numer telefonu kontaktowego: 506-109-337,  501-337-116.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :

 • realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcia działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • w przypadku korzystania w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub innych danych, na podstawie pisemnej umowy, podmiotowi świadczącemu na rzecz administratora usługi hostingu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu zrealizowania usługi sprzedaży, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

 • posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

 • wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

 • do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,

 • usunięcia swoich danych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 • przenoszenia swoich danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. Podanie Przez Państwa danych osobowych  jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych przed zawarciem umowy sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego niezbędnych do jej zawarcia skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży jeżeli jest inny niż podany wyżej; pliki Cookies; adres IP. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Klienta, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

8. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies. Ponadto od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych.